POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE)

GCCleaning przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową.

Czym są DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach Serwisu GCCleaning oraz innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem jest ECO-LAND SP. z o.o. w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000762964, REGON: 382059840, NIP: 1231419490 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
 • adres naszej siedziby: ul. Zygmunta Słomińskiego 19/120, 00-195 Warszawa,
 • przez formularz kontaktowy na stronie,
 • przez e-mail: wsparcie@gccleaning.pl,
 • telefonicznie: 537 151 589.
 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: wsparcie@gccleaning.pl; pod numerem telefonu +48 537 151 589 lub pisemnie na adres naszej siedziby: Zygmunta Słomińskiego 19/120, 00-195 Warszawa.
 3. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Serwisu GCCleaning.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Korzystając ze strony https://gccleaning.pl/, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
 • w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, należytego wykonania zawartej umowy, innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej umowy oraz rozwiązania umowy,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • w celu badania satysfakcji Użytkowników będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Użytkowników ze świadczonych usług,
 • w celu oferowania Użytkownikom przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem ich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • w celu realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód np. marketing produktów i usług firm współpracujących,
 • w celu realizacji komunikacji i dostarczania usług za pośrednictwem naszej strony https://gccleaning.pl/.

Podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Czas, przez jaki mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe, jest uzależniony od okresu niezbędnego dla realizacji ww. celów oraz od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych);
 • w przypadku, przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody przez użytkownika.
 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii posiadanych danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz uzupełnienia niekompletnych danych,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi prawnie uzasadniona okoliczność do usunięcia danych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji gdy istnieją prawnie uzasadnione okoliczności do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Sp. z o.o.,
 7. prawo nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Osoby skutki prawne lub w inny istotny sposób na Osobę wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub Osoba wyraziła wcześniej na to zgodę.

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub   adresem e-mail  powyżej wskazanym.

ZASTOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon itp.).
 2. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika, jednak użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek ale wtedy niektóre funkcje naszej strony www mogą nie działać poprawnie.
 • Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie, podtrzymanie sesji użytkownika w formularzach, ankietach oraz w systemie płatności,
 • Administrator wykorzystuje pliki Cookies do ułatwienia oraz usprawnienia użytkownikom korzystania z Serwisu – pliki Cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do tworzenia statystyk, raportowanie źródeł ruchu – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna,
 • Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych,
 • Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

SERWISY ZEWNĘTRZNE

 1. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
 • Google AdWords,
 • Google AdSense,
 • Google Analytics,
 1. Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO oraz naszej Polityki Prywatności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością ECO-LAND SP. z o.o. . Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).