REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „GCCLEANING”

Definicje

 1. Firma sprzątająca lub Firma – ECO-LAND SP. z o.o., 00-195 Warszawa, ul. Zygmunta Słomińskiego 19/120, KRS: 0000762964, REGON: 382059840, NIP: 1231419490;
 2. Serwis GCCleaning lub Serwis – serwis, prowadzony przez Firmę sprzątającą pod aktualnym adresem https://gccleaning.pl/ umożliwiający na zasadach określonych w Regulaminie korzystanie z serwisu https://gccleaning.pl/;
 3. Klient – podmiot zamawiający usługi sprzątające, korzystający odpłatnie z usług świadczonych przez firmę sprzątającą na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Zlecenie lub usługa – zamówienie wykonania danych prac z zakresu sprzątania zlecone przez klienta. Zamówienie musi być zgodne z rodzajem usług wykonywanych przez firmę sprzątającą;
 5. Termin – data oraz czas wykonania usługi sprzątania;
 6. Pracownik – osoba fizyczna wykonująca na podstawie umowy z Firmą sprzątającą usługę Sprzątania na rzecz Klienta;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin firmy sprzątającej oraz serwisu https://gccleaning.pl/.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Firmy sprzątającej w Warszawie. Określa prawa i obowiązki Klienta, Firmy sprzątającej oraz zasady wykonywania świadczonych usług przez firmę sprzątającą.
 2. Korzystanie z usług Firmy sprzątającej wiąże się z wyrażeniem przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Firma sprzątająca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Klienta usługi Sprzątania zgodnie ze zleceniem złożonym za pośrednictwem serwisu https://gccleaning.pl/, poprzez kontakt telefoniczny oraz kontakt mailowy;
 4. Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji;
 5. Firma Sprzątająca podaje pełną informację odnośnie rodzaju i zakresu Usług jakie świadczy na swoim Serwisie znajdującym się na stronie internetowej https://gccleaning.pl/;
 6. Firma Sprzątająca opublikowała Cennik usług na stronie internetowej https://gccleaning.pl/ w opisie oferowanych usług;
 7. Wszystkie dodatkowe usługi są dodatkowo płatne. Klient zobowiązuje się do poinformowania Firmy Sprzątającej z wyprzedzeniem o dodatkowej usłudze.
 8. Kwota usługi może zmienić się w zależności od zabrudzenia pomieszczenia oraz potrzeby w dodatkowych usługach.
 9. Firma Sprzątająca powinna poinformować klienta o zmianie kwoty za usługę i wydłużenia godzin sprzątania.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może anulować Zlecenie:
 • W przypadku, gdy zlecenie zostało złożone z datą realizacji na dzień następny to Klient ma czas na anulowanie zlecenia – 1h od zatwierdzenia zlecenia;
 • W przypadku, gdy zlecenie zostało złożone z datą realizacji na 48h i więcej w przód to Klient ma czas na anulowanie zlecenia do końca dnia roboczego w którym złożył zlecenie;
 1. W przypadku niedotrzymania w/w terminów i anulowaniu zlecenia Firma sprzątająca pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł brutto.

Obowiązki stron

 1. Firma sprzątająca, w tym Pracownik wykonuje zlecenie z najwyższą starannością, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zgodnie z Regulaminem.
 2. Klient zobowiązuje się poinformować Firmę sprzątającą o wszystkich okolicznościach istotnych dla wykonania zlecenia zgodnie z Regulaminem, w tym rzadkich lub odbiegających od zwykłych właściwościach rzeczy względem których ma być wykonywane zlecenie, jeżeli w przeciwnym wypadku mogą zostać narażone na uszkodzenie.
 3. Klient oświadcza, iż z wyprzedzeniem poinformuje Firmę sprzątającą w przypadku dużego zabrudzenia nieruchomości.
 4. Firma sprzątająca nie daje gwarancji na doczyszczenie wyjątkowo trudnych zabrudzeń

Odpowiedzialność stron

 1. Firma sprzątająca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące na stronie internetowej https://gccleaning.pl/ nie zależne od Firmy.
 2. Firma sprzątająca przystępuje do wykonania prac w wyznaczonym czasie i miejscu.
 3. Firma sprzątająca nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia w przypadkach nadzwyczajnych (np. problemy z samochodem, wypadki, korki, czy też zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym).
 4. Firma sprzątająca zastrzega sobie prawo do odwołania zlecenia w dniu usługi w przypadkach nadzwyczajnych (np. problemy z samochodem, wypadki, korki, czy też zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym)
 5. Klient może odmówić przyjęcia usługi sprzątania, jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Klienta przekracza 60 minut.
 6. Klient zamawiając usługę oświadcza, iż zobowiązuje się do współdziałania z Firmą sprzątającą w zakresie koniecznym do wykonania usługi, w szczególności udostępnienia miejsca wykonywania usługi w terminie. W przypadku nieuzasadnionego nieudostępnienia Pracownikowi miejsca wykonywania usługi albo innego zachowania Klienta uniemożliwiającego wykonanie usługi Sprzątania, Klient jest zobowiązany do jego zapłaty w pełnej wysokości, chyba że Firma sprzątająca wezwie go do zapłaty kwoty niższej.
 7. W przypadku, gdy Klient spóźnia się z udostępnieniem miejsca wykonania usługi Sprzątania o więcej niż 60 minut Firma sprzątająca uznaje usługę za podjętą i wystawia fakturę na równowartość dwóch godzin roboczych tytułem wyrównania poniesionej straty czasu i paliwa.
 8. Firma sprzątająca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek wszelkich zniszczeń lub uszkodzeń, które mogą się zdarzy z winy naszych pracowników.
 9. Firma sprzątająca odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przy wykonywaniu usługi Sprzątania.
 10. Za szkody nieumyślne Firma sprzątająca ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia uiszczonego za usługę sprzątania.
 11. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia w związku z wykonywaną usługa Sprzątania Klient powinien:
 • zawiadomić o szkodzie Firmę sprzątającą w terminie 24 godzin, skargi zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane;
 • sprawdzić warunki ubezpieczenia budynku lub lokalu w którym wystąpiła szkoda;
 • współpracować z Firmą sprzątającą podczas procesu likwidacji szkody, w szczególności udzielać informacji, składać wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty i udostępnić miejsca świadczenia Usług do oględzin,
 • Klient wyraża zgodę na nagrywanie procesu sprzątania w celach dokumentacyjnych na potrzeby procesowania odszkodowania od ubezpieczyciela.
 • Firma sprzątająca oświadcza, iż nagrania będą przechowywane w ciągu tygodnia od ich wykonania, a następnie w sposób trwały i nieodwracalny niszczone.

Zakończenie prac. Reklamacje

 1. Po wykonaniu zamówienia Klient przyjmuje wykonane prace Protokołem zdawczo – odbiorczym. Wskazuje on w nim wszelkie zastrzeżenia do wykonanych usług. Wszelkie skargi wniesione po tym terminie nie będą uwzględniane.
 2. Brak wykonania jakiejś ze wskazanych w zamawianym pakiecie usług lub ich niewłaściwe wykonanie Pracownicy Firmy sprzątającej będą naprawiać na bieżąco w momencie ich wskazania przez Klienta przy zdawaniu usługi Klientowi.
 3. W razie gdyby Klient nie był obecny przy zdaniu prac koordynator z ramienia Firmy sam wypełnia protokół i załącza dokumentację zdjęciową. W tym przypadku Klient ma prawo złożenia reklamacji do 24 godzin po zakończeniu usługi sprzątania. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres email albo w formie pisemnej na adres siedziby Firmy sprzątającej. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie i ewentualnie dowody na nienależyte wykonanie Usługi (np. fotografie opatrzone datą i godziną).
 4. Firma sprzątająca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i zawiadomienia Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Firma sprzątająca ponownie wykona usługę, polegającą na jednokrotnej wizycie, w zakresie reklamowanej usługi, w terminie uzgodnionym z Klientem, jednakże nieprzekraczającym 30 dni od rozpatrzenia reklamacji.

Płatności

 1. Po wykonaniu usługi zostanie wystawiona faktura. Klient dokonuje płatności za Usługę bezpośrednio po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Ochrona Danych Osobowych, Polityka Prywatności

 1. W związku z wykonaniem Usługi i dokonaniem płatności przez Klienta konieczne jest udostępnienie danych osobowych Klienta.
 2. Więcej informacji na temat ochrony danych Klient może odnaleźć w dokumencie „Polityka Prywatności”.

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością ECO-LAND SP. z o.o. . Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).